Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A www.xl-ido.hu honlapot a Servantes Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1161 Budapest, József u. 18., adószám: 23392720-2-42, e-mail: info@xl-ido.hu) (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti és nyújtja az oldalon elérhető szolgáltatásokat.

Servantes Szoftver Kft. ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési, technikai intézkedéseiről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el, mint adatkezelő, illetve adott esetben, mint adatfeldolgozó.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a www.xl-ido.hu/adatkezeles/ oldalon. Szolgáltató fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

Servantes Szoftver Kft.

Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.

Adószám: 23392720-2-42

Telefonszám: 06 1 2733310

E-mail: info@xl-ido.hu

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Szolgáltató felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

ADATKEZELÉS

1) ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö̈bb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).

Az Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg a Szolgáltató részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásáról a Szolgáltatóhoz.

 

2) ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ ÉRINTETT JOGAI

A) AZ XL-IDO.HU OLDAL HASZNÁLATA

ÉRINTETTEK KÖRE:
Az xl-ido.hu oldalt használó, megtekintő látogatók.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Díjmentes szolgáltatás esetén:
IP-cím, Név, Telefonszám (ha személyes telefonszám), E-mail cím (ha tartalmaz személyes adatot), Adószám

Díjköteles szolgáltatás esetén:
IP-cím, Név, Telefonszám (ha személyes telefonszám), E-mail cím (ha tartalmaz személyes adatot), Cím (ha személyes cím), Adószám

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Igényelt, megrendelt szolgáltatás(ok) biztosítása, elérhetővé tétele, nyújtása érintett számára; Számlázás díjköteles szolgáltatás esetén, Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, valamint a szerződés teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZOLGÁLTATÓK SZEMÉLYEI:
A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK:

a)
Parallel Kft.
Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.
Adószám: 10891834-2-42
Feladata: www.xl-ido.hu oldal technikai háttérének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

b)
Báthory Nándor
Székhely: 3900 Szerencs, Magyar út 36.
Adószám: 52277005
Feladata: www.xl-ido.hu oldal rendszergazdai szolgáltatásainak nyújtása.

c)
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://www.mhosting.hu/adatvedelem?_ga=2.173884966.480049512.1524472027-606351244.1502271479
Feladata: www.xl-ido.hu oldal tárhely és domain szolgáltatása.

d)
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://rackforest.com/wp-content/uploads/2018/05/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
Feladata: VPS és adatbázis tárhely szolgáltatás.

e)
COLLAWARE Services Betéti Társaság
Székhely: 1025 Budapest Cseppkő utca 29/b
Cégjegyzékszám: 01-06-787868
Feladata: szoftverfejlesztés.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az érintett adatait bármikor törölheti fiókjának törlésével, ezen esetben az adatkezelés a fiók törléséig tart.

Díjmentes szolgáltatás esetén:
Az adatkezelés az adatok Érintett általi fiók törléséig tart, azzal a kitétellel, hogy a fiók 3 évnyi nem használata esetén, az adatok automatikusan törlésre kerülnek Szolgáltató által.

Díjköteles szolgáltatás esetén:
Az adatkezelés az adatok Érintett általi fiók törléséig tart, azzal a kitétellel, hogy a szolgáltatás díjának 6 hónapon túl történő meg nem fizetése estén Szolgáltatónak jogában áll az adatok törlése, illetve a fiók 3 évnyi nem használata esetén, az adatok pedig automatikusan törlésre kerülnek Szolgáltató által.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

a) Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

b) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

c) az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá

d) az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:

a) ezen jogokat érintett saját maga tudja érvényesíteni a XL Idő rendszerben.

b) Amennyiben a) nem vezet eredményre, úgy segítséget kérhet az alábbi e-mail címen: info@xl-ido.hu

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:

Díjmentes szolgáltatás esetén:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

Díjköteles szolgáltatás esetén:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, emellett olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 

B) WWW.XL-IDO.HU OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A Szolgáltató nem kezel személyes adatokat a cookie-k használatával.

 

C) GOOGLE ADWORDS

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Szolgáltató, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Szolgáltató is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

D) GOOGLE ANALYTICS

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google által alkalmazott irányelvek:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

E) ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV

ÉRINTETTEK KÖRE:
www.xl-ido.hu oldalt díjmentes vagy díjköteles szolgáltatásának használói.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Elégedettségi kérdőív kiküldése az érintettek számára minőségbiztosítási visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról; visszaérkezett, kitöltött kérdőívek elemzése, válaszok felhasználása marketing célokra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
A személyes adatokat az Szolgáltató munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb a kitöltött és visszaküldött elégedettségi kérdőívtől számított 5 évig.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
a) Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
b) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
c) az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
a) E-mail útján: info@xl-ido.hu
b) Postai úton: Servantes Szoftver Kft. 1161 Budapest, József u. 18.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem tölti ki a kérdőívet és így nem adja meg személyes adatait.

F) KÖZÖSSÉGI OLDAL

ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.facebook.com/munkaido oldalt kedvelők (lájkolók).

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Érintett neve és nyilvános profilképe.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Gazdasági hírek megosztása, weboldal megosztása, szolgáltatások, akciók ismertté tétele, a weboldal népszerűsítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem kedveli (lájkolja) a közösségi oldalt.

 

G) TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL

ÉRINTETTEK KÖRE:
A Szolgáltatóval telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím, Telefonszám.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás; Szolgáltatások megrendelése; Üzleti cél.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb az utolsó kapcsolat létesítését követő 5 évig, ha a felek között szerződéses kapcsolat nem jött létre.

a) Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
b) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
c) az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
a) E-mail útján: info@xl-ido.hu
b) Postai úton: Servantes Szoftver Kft. 1161 Budapest, József u. 18.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 

H) FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekről Szolgáltató az érintett személlyel történő kapcsolatba lépéskor ad tájékoztatást érintett részére.

 

3. IGÉNYBE VETT TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

A) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató tárhely szolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://www.mhosting.hu/adatvedelem?_ga=2.173884966.480049512.1524472027-606351244.1502271479

ÉRINTETTEK KÖRE:
A weboldalt használók, illetve a Szolgáltató által kezelt valamennyi érintett.

KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Szolgáltató és a Tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

B) E-MAIL LEVELEZÉS TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSA

Szolgáltató külön szolgáltatót vesz igénybe e-mailes levelezésének technikai biztosításához.

E-MAIL SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. II. em.
Adószám: 14032868-2-42
Web olal: ens.hu

ÉRINTETTEK KÖRE:
Az xl-ido.hu e-maileket használók (valamennyi fogadó, küldő).

KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az e-mail-ezés technikai biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
A Szolgáltató és az E-mail szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

4. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

b) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,

c) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Postai úton: Servantes Szoftver Kft. 1161 Budapest, József u. 18.
E-mailen keresztül: info@xl-ido.hu

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton: Servantes Szoftver Kft. 1161 Budapest, József u. 18.,
e-mailben: info@xl-ido.hu

d) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

e) Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

5. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani érintett számára.

Különleges adatot nem kérünk és nem tartunk nyilván, azt harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

 

6. ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI

a) Érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül meghatározott feltételek esetén.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) Adathordózhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

f) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

7. ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8. ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését

 

ADATVÉDELMI INCIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

Jelen tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kapcsolat

H-P: 08:00-16:00
Tel.: 06 1 2733310

E-mail: info@xl-ido.hu
1161 Budapest, József u. 18.

© 2019. XL-Idő online munkaidőnyilvántartó rendszer